ZEHRA ANA YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ Halkalı Merkez Mh. Zeynebiye Caddesi No:32 Küçükçekmece / İstanbul 0212 548 98 45 - 0539815 94 79
 

TÜZÜK

19 Eylül 2016 Pazartesi

TÜZÜK

DERNEK TÜZÜĞÜ
ZEHRA ANA YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ BÖLÜM

ADI, MERKEZİ, AMAÇ VE FAALİYET KONULARI
MADDE:1
ADI VE MERKEZİ

Derneğin Adı : Zehra Ana Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği' dir.
Derneğin Merkezi :İstanbul' dur. Yönetim Kurulu kararı ile İstanbul içinde Derneğin adresi değiştirilebilir.

MADDE:2 
AMACI

Ülkemizde ve diğer ülkelerde meydana gelen afet, savaş ve olağan zamanlarda ihtiyaç sahiplerine gıda, giyim, sağlık, eğitim, yakacak, kira, barınma, evlenme, yuva kurma, iş kurma, konut ve sair bütün hususlarda ayni, nakdi her türlü maddi ve manevi yardımda bulunmaktadır. Toplumun menfaatine olacak her türlü faaileyeti destekliyecek çalışmalar yapmaktadır

MADDE:3 
ÇALIŞMA KONULARI, FAALİYET ŞEKİLLERİ

Tüzüğün 2.maddesinde yazılı gayeyi gerçekleştirmek için her türlü faaliyette bulunmak maksadı ile
a) Kimsesiz, dul, yetim, öksüz, sokak çocukları, sokak da kalmış her yaşta insanı, yurdundan ayrı kalmışları, mültecileri, yolda kalmışları himaye eder ve her türlü ayni ve nakdi yardım yapar. Bu amaca katkı sağlayacak huzur evi, barınma evi, sığınma evi, aşevi, kesimhane, kreş, misafirhane, çadır kentler, lojistik merkezleri, sosyal amaçlı mağazalar ve sair tesisleri kurar, işletir ve bu tür müesseselere her türlü ayni ve nakdi yardımda bulunur. 
b) İhtiyaç sahibi Türk ve yabancı uyruklu öğrencilere yurt içi ve yurt dışı her türlü eğitim ve öğretim yardımı yapar. Ayrıca yurt, kütüphane, dershane, etüt evleri, kurs, enstitü, ilmi araştırma ve geliştirme merkezleri, her kademede okullar açar ve bu tür müesseselere her türlü ayni ve nakdi yardımda bulunur.
c) Sağlık yardımına ihtiyacı olan fakir hastaları tedavi ettirir, doğum, hastalık ve kaza hallerinde her türlü ilaç, medikal malzeme ve tedavi masraflarına katkıda bulunur. Yurt içinde ve yurt dışında tedavilerini yaptırır. Bu amaca katkı sağlayacak dispanser, klinik, doğumevi, hastane, gezici sağlık ekibi, sağlık kabini, eczane ve benzeri tesisler kurar veya kuranlara yardımda bulunur. Koruyucu sağlık hizmetleri, hasta nakli hizmetleri yapar. Sağlık alanında hizmet veren tüm kuruluşlarla müşterek çalışmalar yapar ve hizmet satın alır. Engellilere ve engellilere ilgili kuruluşlara cihaz ve malzeme yardımında bulunur. Sahipsiz kimselere ölüm halinde cenaze kaldırma desteği sağlar.
d) Ülkemizde ve diğer ülkelerde meydana gelen sel, deprem, yangın, heyelan ve sair her türlü afete maruz kalan afetzedelerin ihtiyaçları olan maddi ve manevi her türlü yardımda bulunur. Bu maksatla afet hallerinde görevlendirmek üzere ekipler hazırlar ve gerekli olan ihtiyaç malzemesini hazır bulunduracak depolama faaliyeti yapar.
e) Fakir ve kimsesizlere sünnet, nişan, düğün gibi etkinliklerin masraflarını karşılar; ayni, nakdi vesaire yardımlarda bulunur. 
f) İhtiyaç sahiplerine gıda, giyim, temizlik malzemesi, iş kurma, yakacak, kira, barınma konut, ev eşyası vesaire yardımlar yapar.
g) Derneğin amaçlarına hizmet edecek, ilmi, hayrı ve ticari müesseseler, lokaller ile vakıflar kurar, ayrıca diğer gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulmuş müesseseler ve vakıflarla işbirliği yapar.
h) Derneğe gelir temin etmek ve/ veya tanıtım amacı ile fuarlar, kermesler, sergiler, geziler, konserler ve benzeri sosyal ve kültürel etkinliklerde bulunur veya bu tür faaliyetlerde katılır.
i) Amaçları doğrultusunda ülkemiz ve milletimiz adına faydalı olabilecek her konuda faaliyette bulunmak üzere ülkemizde ve uluslar arası alanda beraberlik ve iş birliğinde bulunur. Ulusal ve uluslar arası ilmi toplantı ve konferanslar tertipler, kongre ve konferanslara katılır, ilim adamları veya üniversiteler ile iş birliği halinde araştırmalar yaptırarak, raporlar hazırlatır; toplumun ve ilgililerin istifadesine sunar. Faaliyet alanları ile ilgili yarışmalar düzenler, ödüller verir.
j) Taşınmaz mal bağışı kabul eder, satın alır,kiralar,kiraya verir,dernek amaçları doğrultusunda kullanır.
k) İnsan varlığının devam etmesi için gerekli olan tabiatın korunması amacı ile her türlü canlı ve cansız varlığın doğal denge içinde himayesine matuf faaliyetler yapar, yapılan faaliyetlere katkılar sağlar veya bizzat katılır.
ı) Amaçta belirtilen yardımları yazılı ve görsel yayınlar yoluyla kamuoyunun dikkatine sunar, bu insani konuya dikkat çekmek maksadı ile toplumsal dayanışmayı teşvik eden milli ve manevi değerlere uygun basılı, sesli ya da görüntülü yayınlar yapar veya yaptırır. Ayrıca bu amaca hizmet edecek matbuat, sinema filmi, reklam filmi, tiyatro eseri, gibi kültür ve sanat faaliyetleri yapar veya yaptırır.
Amacını gerçekleştirecek çalışmalarda internet ortamından istifade eder. Dernek adına bildiri. beyanname vererek, gazete, dergi vs. benzeri yayınlar çıkarır.
m) Yol, köprü, çeşme, su şebekesi, dinlenme yeri, oyun parkı, okul, sosyal ve kültürel tesisler, ibadethane vb. yapıları yaptırır ve tamir işlerine üstlenir veya yapılmasına yardımcı olur.
n) Vergi ve mali mevzuat esaslarına uyulması ve faaliyet sonucu elde ettikleri geliri üyelerine aylaştırmayıp derneğe irad kaydedilerek amaçları doğrultusunda harcamak şartıyla , gerek görülen yerlerde her türlü iktisadi işletme, sandık kurar ve çalıştırır.
o) Derneğe bağış olarak gelen tarihi kıymeti haiz. antika özelliği taşıyan ve yardım malzemesi olarak değerlendirilmeyecek türdeki eşyaları, geliri Dernek amaçları doğrultusunda kullanılmak üzere, müzayede veya teklif almak suretiyle satışa çıkarır.
p) Dernek çalışmalarında kullanmak üzere her türlü araç bağışını kabul eder, satın alır, kiralar, giderlerini karşılar.
r) Çalışma alanları ile ilgili olarak Kamu kurum ve kuruluşları ile ortak projeler yapar.

İKİNCİ BÖLÜM
ÜYELİK, FAHRİ ÜYELİK, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA
MADDE: 4 
DERNEĞE ÜYE OLMA

Üyelik Genel Kurul Üyeliği ve Fahri üyelik olarak ikiye ayrılır.
a) Genel Kurul Üyeliği:
Genel Kurul Üyeliği Fiil ehliyetine sahip Derneğin gayesini benimseyen, bu gayeyi gerçekleştirmeye yarayacak vasıfları haiz her Türk vatandaşı gerçek kişi ile tüzel kişilik Derneğe üye olabilir. Ancak hukuken üyelik engeli olanlar derneğe üye olamazlar. TC vatandaşı olmayanların derneğe üye olabilmeleri için Türk vatandaşlarında aranan şartlarla birlikte Türkiye'de ikamet etme hakkına sahip bulunmaları da gereklidir. Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan müracaatı en geç 30 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlar. Ret halinde gerekçe gösterilmesi gerekmez. Şahsa sıkı biçimde bağlı olan üyelik hakkı bölünemez ve devredilemez. Hiç kimse Derneğe üye olmaya ve Dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir.
b) Fahri Üyelik:
Dernek gayesine hizmet etmiş veya edeceğine inanılan kişiler ile yurt içinde ve dışında ilim, fikir veya sanat eserleri ile insanlığa fevkalade hizmetleri olan kişilerden derneğe fevkalade yardım ve faydalar sağlanmış kimselere Yönetim Kurulunun kararı ile fahri üyelik unvanı verilebilir. Fahri üyelik sıfatı, muhatabın kabulü ile tekemmül eder. Fahri üyelerin genel kurulda oy hakları yoktur. Fahri üyeler istedikleri takdirde derneğe aidat ve bağışta bulunabilirler.
MADDE:5
ÜYELİKTEN ÇIKMA
Her üye yazı ile bildirmek sureti ile dernekten çıkabilir. İstifa eden üye, birikmiş aidat borcunu ödemekle mükelleftir.
MADDE:6
ÜYELİKTEN ÇIKARILMA
a) Yazılı uyarıya rağmen aidat borcunu ödemeyen üye, Yönetim Kurulu kararı ile,
b) Dernek organlarındaki görevini kötüye kullanma, Dernek içi barışı ihlal etme, Derneğe karşı hasma ne tavır alma, Dernek amacını saptırma veya yozlaştırma,Derneğin manevi şahsiyetini rencide edici davranışlarda bulunma gibi hakkında üyelikten çıkarmayı gerektiren sebeplerden biri sabit olan üye ise Disiplin Kurulu'nun önerisi ve Yönetim Kurulu'nun kararı ile Dernek üyeliğinden çıkarılır.
c) Mazeretsiz olarak iki genel kurul toplantısına katılmayan üye müstafi sayılır,
d) Üyenin itirazı halinde nihai karar Genel Kurul tarafından verilir. Yönetim Kurulu tarafından üyelikten çıkarılma işlemi ile Genel Kurul arasındaki süre zarfında üyelerin yetkileri askıya alınır.
MADDE:7
ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Dernek ile her bir üye arasında; kişisel özgürlük, kamu düzeni ve genel ahlak kuralları çerçevesinde derneğe karşı yükümlülükler bulunmaktadır. Bunlar Dernek amacını gerçekleştirmeye çalışma, dernek yönetim ve faaliyetlerine katılma, dernek düzenine uyma ve derneğe sadakat gibi kişisel nitelikle, üyelik aidatı, para ile değerlendirilebilen herhangi bir edim ve hizmetin yerine getirilmesi, dernek giderlerine katılma gibi mali nitelikli yükümlülüklerdir.

MADDE:8
ÜYELERİN ÖDEYECEKLERİ GİRİŞ VE YILLIK AİDATİ

Yıllık aidat 60 YTL dir. Giriş aidatı ve yıllık aidat her yıl Ocak ayında Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
GENEL MERKEZ, ŞUBE, TEŞKİLAT VE ORGANLARI BİRİNCİ KISIM
MADDE:9
MERKEZ GENEL KURULU VE TEŞKİLİ

Merkez Genel Kurulu, Merkez Genel Kurul Asli Üyeleri ile şube başkanı veya görevlendireceği bir şube Yönetim Kurulu üyesi birer temsilciden teşekkül eder.

MADDE:10
TOPLANTILARI

Merkez Genel Kurulu toplantıları, olağan ve olağanüstü olmak üzere iki türlüdür.
A) OLAĞAN TOPLANTILARI: Dernek olağan genel kurul toplantısını 3 yılda bir nisan ayında yapar.
B) OLAĞANÜSTÜ TOPLANTILARI
DERNEĞİN OLAĞANÜSTÜ TOPLANTILARI:

a) Merkez Yönetim Kurulunun kararı ile,
b) Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü hallerde,
c) Merkez Genel Kurul Üyelerinin beşte birinin yazılı isteği ile yapılır. Genel Kurul, toplantıya en geç bir ay içinde Yönetim Kurulu'nca çağrılır. Denetleme Kurulu'nun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu, bir ay içinde Genel Kurul toplantıya çağırmazsa, Denetleme Kurulu'nun veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üç kişilik bir heyeti, Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirilir.

C)TOPLANTISIZ VEYA ÇAĞRISIZ ALINAN KARARLAR
Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerin tamamının kanunda yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

MADDE:11
ÇAĞRI USULÜ

Yönetim kurulu dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listelerini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi günlük mahalli bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile sağlanmaması sebebiyle toplantı yapılmazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az iki aydan çok olamaz. Toplantı, çoğunluk sağlanmaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtmek suretiyle, ilk toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağırılır. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılmaz.

MADDE:12
YETER SAYI

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanmaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanmaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

MADDE:13
GÜNDEM

Gündem, Merkez Yönetim Kurulunca hazırlanır. Merkez Denetleme Kurulunun gündeme konulmasını istediği maddelerde de gündeme dahil edilir. Genel Kurul Toplantısında, yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür; ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin, en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Genel Kurul gündemdeki sırayı değiştirebilir.

MADDE;14
ÜYELERİN HAKLARI VE OY KULLANMA

Her Genel Kurul Üyesi bir oy ve eşit haklara sahiptir. Organların seçimlerinden çok oy alanlar, sıra ile aslı ve yedek üyelik sıfatını kazanırlar.

MADDE:15
YAPILIŞ USULÜ 

Genel kurul toplantısı, ilan belirtilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel kurul'a katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki isimlerinin karşısını imza ederek toplantı yerine girerler. Listedeki imzaların tetkikinden toplantı yeter sayının sağlandığının anlaşılması üzerine durum bir tutanakla Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir. Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyesi tarafından açılır. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve iki katip ten oluşan kongre divanı seçilir. Toplantının yönetim Divan Başkanına aittir. Kâtipler toplantı zaptını tanzim ederler, başkan ile birlikte imza ederler. Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir.

MADDE:16
GÖREV VE YETKİLERİ 

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır: 
a) Dernek organlarının seçimi,
b) İcabında Derneğin tüzüğünün değişmesi,
c) Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun faaliyet ve hesaplarının ibra edilmesi,
d)Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi, e) Dernek gayesinin gerçekleştirilmesi ile gerekli taşınmaz Malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması ve dernek çalışmalarını düzenleyecek yönetmelik hazırlama hususunda yönetim kuruluna genel veya özel yetki verilmesi.
f) Deneğin uluslar arası faaliyetlere ve federasyonlara katılması veya ayrılması 
g) İcabında derneğin fes dilmesi 
h) Mevzuatta ve tüzükte genel kurulca yapılması bildirilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.
i) Gerek görülen yerlerde şube veya temsilcilik açma yetkisinin yönetim kuruluna verilmesi.
j) Yönetim ve denetim kurulu üyeleri için verilecek ücret tavanının belirlenmesi ve ücret tavanını aşmamak koşuluyla ücret takdirini genel merkez yönetim kuruluna verilmesi.

İKİNCİ KISIM 
MADDE: 17 
MERKEZ YÖNETİM KURULU TEŞKİLİ

Yönetim Kurulu, genel kurulca üç sene müddetle vazife görmek üzere, dernek üyeleri arasından gizli oyla seçilen 5 aslı, 5 yedek üyeden teşekkül eder. Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tamsayının yarısından aşağıya düşerse, Genel kurul, mevcut Yönetim kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafında bir ay içerisinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması Halide Dernek üyelerinin her biri, mahalli sulh hukuk hakimliğine başvurarak Genel Kurul toplantısı yaptırılmasını isteye bilir.

MADDE:18
GÖREV VE YETKİLERİ

Merkez Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir:
a) Tüzükte yazılı gaye ve mevzuların gerçekleştirilmesine çalışmak,
b) Derneği idare ve temsil etmek ve bu hususta kedi üyelerine veya üçüncü kişilere yetki vermek,
c) Kabul edilen faaliyet programı ile bütçe icaplarını ve Genel Kurul kararlarını yerine getirmek,
d) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak, Genel Merkez bütçesinden bütçe planlamaları doğrultusunda, şubelere gereli aktarmaları yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul'a sunmak. 
e) Merkez bütçesinde maddeler arasında nakil yapmak,
f) Merkezdeki memur ve müstahdemleri işe almak ve işten çıkarmak,
g) Genel Kurul'un vereceği yetki doğrultusunda Dernek şubelerinin açılmasını kararlaştırma yetki vermek, şubeleri denetlemek, gerektiğinde kapatmak, Yönetim kurullarını ıskat ve yerlerine geçici Yönetim Kurulu tayın etmek,
h) Şubelerin faaliyet programlarını ve bütçelerini aynen veya değiştirerek tasdik veya kati hesaplarını kabul veya reddetmek. Ret halinde zararı sorumlularına tazmin ettirmek.(Şube Genel Kurullarının hakları mahfuzdur)
ı) Meri mevzuat, tüzük hükümleri ve genel kurul kararlarına uygun olarak gayrimenkul alım-satımı, her türlü tasarruf ve iltizamı muameleler, istikraz, ipotek ve benzeri işler ile her türlü taahhüt ve sarfiyat hususlarında karar vermek, Derneğin mülkiyet veya zaruriye bulunan gayrimenkuller ve nakit ile değerlendirilebilecek her türlü menkul mal ve hakların tamamı veya bir kısmı ile vakıf kurmak veya uygun göreceği vakıflara devretmek,
i) Dernek leh ve aleyhindeki anlaşmazlık ve davalarda sulh olmak, ibra ve davadan feragatte bulunmak ,
j) Dernek gayesinin gerçekleştirilmesi ve yürütülmesi için komisyonlar kurmak,
k) Gerektiğinde şube Genel Kurullarını olağanüstü toplantıya çağırmak,
l) Tüzükte belirtilen ve gerekli gördüğü sair hususlarda gerek görüldüğünde ilgili kişi veya kurumlardan mütalaa istemek,
m) Dernek faaliyetlerini düzenleyen yönetmelikler hazırlamak,
n) Tüzüğün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapak ve yetkileri kullanmak,
o) Dernek adına bildiri, beyanname neşri ve benzeri yayınlar yapılmasına karar vermek. Yönetim Kurulunca karar verilmeden bildiri beyanname ve benzeri yayınlar yapılamaz ve dağıtılamaz.
p)Genel Kurul un vereceği yetki doğrultusunda gerekli görülen yerlerde temsilcilik açmak.
r) Aidat ve bağış toplamak için yetki belgesi düzenlemek, ilgilisine vermek.
s) Dernek amaçları doğrultusunda platform oluşturmak

MADDE:19
GÖREV BÖLÜMÜ

Merkez Yönetim Kurulu, seçimden sonra ilk toplantıda görev dağılımı yapar, çalışma usulünü tespit eder.

MADDE:20 
FAALİYET

Merkez Yönetim Kurulu, aksine karar vermedikçe, en az ayda bir toplantı yapar. Görülecek lüzum üzerine re sen veya üyelerden üçünün yahut Denetleme Kurulunun yazılı istekleri halinde başkan, Yönetim Kurulu toplantıya çağırır. Toplantı müzakere ve kara nisabı, yarının bir fazlasıdır. Mazeretsiz üst üste toplantıya gelmeyen üye, Yönetim Kurulu Kararı ile müstafi sayılabilir.

ÜÇÜNCÜ KISIM 
MADDE:21 
MERKEZ DENETLEME KURULU TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ

Merkez Denetleme Kurulu, üç sene müddetle, Merkez Genel Kurulu adına Derneğin muamele ve hesaplarını teftiş ve kontrol etmek üzere, Dernek üyeleri arasında seçilen üç asli ve üç yedek üyeden müteşekkildir. Denetleme Kurulu ilk toplantısında bir başkan seçer, çalışma usul ve programını kararlaştırır. Müddeti dolan denetçileri tekrar seçilmeleri mümkündür.

Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Muamele ve hesapların mevzuat, tüzük ve yönetmenlik hükümlerine uygunluğunu incelemek,
b) Para, kıymetli evrak, vesair değerlerin, demir baş eşya ile menkul ve gayri menkulleri durumlarını gözden geçirmek, belirsiz zamanlarda kasayı kontrol etmek, 
c) Merkez Yönetim kuruluna en az altı ayda bir müşahede, tetkik ve teftiş neticeleri ile birlikte mütalaalarını muhtevi raporlar vermek, 
d) Merkez Genel Kuruluna, Merkez Yönetim Kuruluna verdiği faaliyet ve hesap raporu ile bütçe tasarısı ile kat i hesaplar hakkındaki mütalaalarını ihtiva eden yıllık raporlar vermek,
e) İcabı halinde Merkez Gene Kurulunun olağanüstü toplantıya çağrılmasını istemek. Denetçiler, Yönetim Kurulu toplantılarına katılarak, müşahede ve mütalaalarını beyan ede bilirler, ancak oya katılamazlar. Merkez Denetleme Kurulunun yetkileri bütün teşkilata şamildir. Kontrollerde tahkik ve ıslahı gerektiren haller taktirde durum, Merkez Yönetim Kuruluna bildirilir.

DÖRDÜNCÜ KISIM 
MADDE: 22
MERKEZ DİSİPLİN KURULU TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ 

Merkez Disiplin Kurulu, üç sene müddetle görev yapmak üzere Genel Kurul üyeleri arasından seçilen 3 asli ve 3 yedek üyeden teşkil eder. Denetleme Kurulunun seçim usulüne tabidir.Merkez Disiplin Kurulu, üyelik vasıflarından herhangi birini kaybeden veya Dernek gayesine aykırı harekette bulunan yahut Dernek aleyhinde bulundukları sabit görülen merkez ve şube Genel Kurul üyeleri hakkında, fiillerinin mahiyet ve ehemmiyet derecelerine göre uyarma ve çıkarma cezası verir. Merkez Yönetim Kurulunun belgelere dayalı disiplin kovuşturma isteği üzerine hakkında tahkikata konu üye taahhütlü mektupla davet olunur; gelenlerin savunmaları alındıktan sonra, gelmeyenlerin gıyaplarında evrak incelenerek gerekli karar verilir.

BEŞİNCİ KISIM 
MADDE:23 
ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ 

Dernekler, genel kurulu izleyen otuz gün içinde yönetim kurulu ve denetim kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeleri mülki idare amirliğine bildirmekle yükümlüdür. Dernek organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikler de aynı usule tabidir.

ALTINCI KISIM 
MADDE: 24 
ŞUBELER VE KURULUŞU 

Genel Kurulun kararı ile uygun görülen yerlerde şubeler açılabilir. Bu maksatla, Merkez Yönetim Kurulunca yetki verilen en az üç kişi tarafından, şubenin açılacağı yerin en büyük mülki amirliğine yazılı müracaat yapılır. Bu yazıda şube kurucularının adı, soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi, meslek veya sanatı ikametgahı ve tabiiyetleri ile şube merkezi adresi bildirilir ve yazıya Dernek tüzüğünün iki örneği ile yetki belgesi eklenmesi gereklidir. İlk organlar, kurucular tarafından teşkil olunur. Şubelerin yetki ve sorumlulukları ile faaliyet alanları ve çalışma şartları ''Yönetim Kurulu tarafından tanzim edilecek bir ''Yönetmelik, genelge ve talimatlarla düzenlenir.

MADDE: 25
ŞUBENİN SORUMLULUK ALANI 

Şubenin çalışma, coğrafyası, Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

MADDE: 26 
ŞUBENİN ORGANLARI 

a) Şube Genel Kurulu:
Şubeye kayıtlı asli üyelerden Genel Kurula katılma hakkını haiz olanlardan müteşekkildir. Şube Genel
Kurulu Zehra Ana Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tüzüğünde belirtilen esas ve usullere göre hareket ederler. Şube genel kurulunun Merkez Genel Kurulundan en az iki ay önce bitirilmiş olması gereklidir.
a) Şube Genel Kurulları: Şube sınırları içinde ve derneğin amaç ve çalışma, konuları doğrultusunda şu yetkilere sahiptirler. Geçen çalışma dönemi Yönetim Kurulu çalışma raporu, denetçilerin denetim raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgelerini görüşüp gerekirse onaylamak ve Yönetim kurulu çalışma programını, bütçe yönetmeliğini ve gelir gider çizelgelerini görüşüp onaylamak, Şube Yönetim ve Denetim Kurulları asil ve yedek üyelerini seçmek.
b) Şube Yönetim Kurulu: 
Genel Kurulca, gizli oyla seçilen 5 asli 5 yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu, üyeleri arasından başkan, başkan yardımcısı, sekreter ve muhasip seçer. Şube yönetim kurulu, şubenin icra organıdır. Yönetim Kurulu asli üyeliklerine, üç yılda bir seçim yapılır. Çalışma usul ve esasları yönünden, görev bölümü toplantı şekli, karar nisabı, boşalan üyeliğin doldurulması, şubeyi temsil ve yetki hususlarında Zehra Ana Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tüzüğünde Genel Merkez Genel Kurul toplantılarında şube, Başkanı veya görevlendireceği bir Yönetim Kurulu üyesi ile temsil edilir. Yönetim Kurullarının temsil, idare, tasarruf, iltizam yetkileri yanlız şubeye münhasır olup, Derneği bağlayıcı muamele yapılamaz. Müessese kurmak, gayrimenkul alım satımı, bağış, ipotek ve benzeri muameleler, inşaat, gelecek yıllara sari taahhütler, dava takip, feragat, kabul, sulh ve ibra için Merkez Yönetim Kurulundan yetki alınması mecburidir.
Şubeler, Merkez Yönetim Kurulunun, mevzuata Dernek, tüzük ve yönetmeliklerine aykırı olmayan kararlarını yerine getirmek zorundadırlar. Bütçe tasarıları Merkez Genel Kurul toplantısının yapıldığı aydan iki ay evvel Merkez Yönetim Kurulunca tasvip veya tadil edilen hali ile Genel Kurula sunulur. Dernekler Kanununa, Dernek tüzüğü ve yönetmeliklere göre tutulan defterler, alınan makbuz, fatura ve sair belgeler saklanıp teftiş ve kontrole hazır bulundurulur. Faaliyetlerine son verilen şubelerin mal varlıkları, defterleri ve sair evrakları Dernek Merkezine zimmetle devir teslim edilir. Genel Merkezin her türlü malumat talepleri şubelerce derhal karşılanır. Dernek Genel Merkezince alınan kararlarla ilgili işlerin şube sınırları içinde uygulanmasını temin eder. Genel Kurul raporlarını otuz gün içinde ilgili mercilere verir ve hepsinden birer adet dernek merkezine yollar. 
c) Şube Denetleme Kurulu:
Genel Kurulca seçilen, üç asli ve üç yedek üyeden oluşur. Denetleme Kurulu üyeleri, kendi başkanlarını seçer, çalışma usul ve esasları yönünden Zehra Ana Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tüzüğünde belirtilen kurallara göre hareket eder.

MADDE: 27
ŞUBENİN DERNEK GENEL MERKEZİ İLE İLİŞKİLERİ 

Şube, kuruluş, çalışma, uygulama, karar ve yürütme ile mali konularda Genel Merkez Yönetim Kurulunun denetimine tabidir. Genel Merkez Yönetim Kurulu, Şube Genel Kurulu ile Yönetim Kurulunun yasalara, dernek Ana Tüzük ve Şube Yönetmelik hükümlerine aykırı bulduğu kararlarını gözden geçirilip uygun kararlar alınmasını isteyebilir. Anılan Şube Kurullarının eski kararlarında direnmeleri durumunda kesin kararı almaya Genel Merkez Yönetim Kurulu yetkilidir. Genel Merkez Yönetim Kurulu kararı ile şube yönetim kurulunu feshedebilir. Şube Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri ile Denetim Kurulu asil ve üyelerini görevden alabilir ve yerine seçim yapabilir. Seçilenler, görevden alınanların görev sürelerini tamamlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
MALİ HÜKÜMLER

MADDE:28
DERNEĞİN GELİRLERİ
 
a) Giriş ve üye aidatı
b) Dernekçe yapılan yayınlar, düzenlenecek piyangolar, kermesler, temsil, konser, spor yarışmaları, konferanslar, takvim, ajanda, kimlik belgesi, temsil gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
c) Derneğin mal varlığından elde edilen gelir,
d) Derneğe ait işletmelerden gelecek paylar, 
e) Bağışlanan veya vasiyet edilen her türlü mal ve hakların vasiyet şartlarına göre kullanılması, kiraya verilmesi ve devredilmesinden elde edilen gelirler,
f) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
g) Her türlü nakdi ve ayni yardımlardan ibarettir.

MADDE: 29 
GELİR VE GİDERLERDE USÜL 

Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi beş yıldır. Dernek gelirlerin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır. Dernek gelirlerini toplayacak kişiler yönetim kururu kararıyla belirlenir ve bunların adına yetki belgesi düzenlenir.
Tahsis olunan paralar, Yönetim kurulunun tespit edeceği banka veya finans kuruluşlarından birinde veya bir kaçında derneğin namına açtırılacak vadeli veya vadesiz hesaba yatırılır. Acil harcamaları karşılamak için derneğin kasasında ihtiyaç miktarınca para bulundurulur. Derneğe ait hesaptan para çekmek için yönetim kurulunun yetki verdiği iki kişinin imzası şarttır. Para değerinde olan menkul kıymetler hakkında da aynı hükümler uygulanır. Derneğin hesap dönemi 1 Ocak ile 31 Aralık tarihleri arasındadır. Derneğin muhasebe sistemi esasen basit muhasebe sistemidir. 
Ancak muhasebenin gelir gider defteri ile yürütülmesinin mümkün görmemesi halinde Dernek muhasebesi bilanço esasına göre tutulur.

MADDE:30 
BORÇLANMA USULÜ VE HARCAMALAR 

Dernek gelirlerinin % 80 i tüzükte belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılır. Yönetim Kurulu kararları olmadan hiçbir taahhüt ve harcama yapılamaz. Ancak Yönetim Kurulu özellikleri gereği bazı işlerin görülmesi için üyelerinden bir veya bir kaçına yahut teşkil edeceği bir komisyona harcama yetkisi verebilir. Bu hallerde, belgelere müstenit yapılan masraflar Yönetim Kurulu toplantısında karara bağlanır. Olağanüstü durumlarda dernek amaçları doğrultusunda harcama yapma zorunluluğu doğduğu takdirde, bütçedeki ödeneklere bağlı kalınmaksızın harcama yapmaya ve bütçe de değişiklik yapmaya Genel Merkez Yönetim Kurulu yetkilidir. Ancak bu durum toplanacak ilk Genel Kurulun bilgi ve onayına sunulacaktır. Dernek adına yürütülen faaliyetlerde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapılabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM 
MADDE:31 
DEFTER VE KAYITLAR

Kanuni defterler haricinde Dernek ihtiyaçlarının gerektirdiği defterler tutulabilir.

ALTINCI BÖLÜM 
MADDE:32 
DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ 

Derneklerde iç denetim esastır. Genel kurul ve yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

YEDİNCİ BÖLÜM 
TÜZÜK DEGİŞİKLİĞİ VE DERNEĞİN SONA ERMESİ İLE İLGİLİ ESASLAR 
MADDE:33 
TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
 
Olağan ve olağanüstü toplantı gündemine konulmak şartı ile tüzük değiştirilebilir. Genel kurul, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üye sayısının en az üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanmaması durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

MADDE:34 
DERNEĞİN FESHİ 

Dernek Merkez Genel Kurulu kararı ile feshi: Dernek Genel Merkez Kurulu, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Görüşmelere başlanması için Genel Kurul toplantılarının yapılabilmesine ait çoğunluk uygulanır. Derneğin feshine karar verebilmesi için toplantıya katılan üçte iki çoğunluk oyu şarttır. Derneğin feshi Yönetim Kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük Mülki Amirliğine yazı ile bildirilir. Fesih kararı ile birlikte Derneğin mal varlığı, Dernek Merkez Genel Kurulunun kararı doğrultusunda dernek gayesine en yakın dernek veya vakfa bırakılır. Tasfiye işlemi, Yönetim Kurulunca seçilen bir komisyon tarafından yürütülür.

MADDE:35 
DERNEĞİN KURUCULARI 

Zehra Ana Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği aşağıda adı ve soyadı yazılı tamamı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kişiler tarafından kurulmuştur.

 

Hakkımızda Kategorisine Son Eklenen Haberler